Regulamin

§ 1.
[Postanowienia ogólne]

1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.dragon-wegiel.pl jest Firma Dominik Błaszczyk z siedzibą w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 51/41, 60-211 Poznań, REGON:361090667, NIP: 9730839955, adres e-mail: dragon-wegiel@gmail.pl

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie oraz świadczenia przez Firmę drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.

3. Regulamin jest udostępniony Klientom/Usługobiorcom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient/Usługobiorca.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów/Usługobiorców treści bezprawnych.

5. Umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim.

§ 2.
[Definicje]

Pojęciom napisanym w niniejszym Regulaminie wielką literą należy przypisywać następujące znaczenie:

1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

2. Dostawa – przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące o wykonaniu świadczenia Sprzedawcy w zakresie wydania przedmiotu Zamówienia i Umowy sprzedaży;

3. Dostawca – profesjonalny przewoźnik, któremu Sprzedawca powierza dostarczenie do Klienta zamówionego Towaru;

4. Hasło – ustalony przez Usługobiorcę ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, ustalony przez Usługobiorcę podczas Rejestracji w Sklepie, umożliwiający mu dostęp do Konta Klienta w Sklepie;

5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w Sklepie;

6. Firma – firma o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu, będąca właścicielem Sklepu, uprawnionym do dysponowania jego zasobami;

7. Konsument – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. konsument w rozumieniu art. 22 1  Kodeksu cywilnego);

8. Konto Klienta – oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej w celu zrealizowania usługi, po zalogowaniu poprzez Login i wygenerowane, a następnie podane przez siebie Hasło za pomocą którego może składać w Systemie teleinformatycznym Zamówienia, przeglądać stan realizacji aktualnego oraz historię dotychczasowych Zamówień, a także ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;

9. Login – adres e-mail podany przez Usługobiorcę dokonującego Rejestracji w Sklepie, wymagany wraz z Hasłem do korzystania z Konta Klienta;

10. Polityka Prywatności – odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu;

11. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 1  Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową);

12. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu;

13. Rejestracja – podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swoje indywidualne Hasło;

14. Sklep – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Firmę, dostępny na Stronie internetowej www.dragon-wegiel.pl;

15. Sprzedawca – Firma występująca jako strona Umowy sprzedaży zawieranej z Klientami Sklepu;

16. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem: www.dragon-wegiel.pl, na której prowadzony jest Sklep;

17. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;

18. Towar – produkt Sprzedawcy prezentowany na Stronie internetowej, na który Klient może złożyć Zamówienie;

19. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie uzupełnionych o treść oferty i Zamówienia, która dochodzi do skutku w wyniku złożenia Zamówienia przez Klienta jako przyjęcia oferty Sprzedawcy;

20. Usługobiorca – użytkownik Internetu który założył w Sklepie Konto Klienta;

21. Usługa towarzysząca – usługa Sprzedawcy prezentowana na Stronie internetowej, komplementarna wobec zakupu Towarów, na którą Klient może złożyć Zamówienie; w skład definicji „Usługi” nie wchodzą Chat oraz Newsletter.

22. Zamówienie – przyjęta przez Klienta oferta Sprzedawcy w przedmiocie sprzedaży określonych Towarów lub Usług prezentowanych na Stronie internetowej Sklepu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 3.
[Wymagania techniczne]

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy (korzystanie, Rejestracja) z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep to:

 • komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu;
 • przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail – w przypadku użytkowników, którzy zdecydują się na założenie Konta Klienta.

2. Firma informuje, że Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Usługobiorców i Klientów. Pliki cookies wykorzystywane są w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Sklep plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 4.
[Prawa i obowiązki Klienta/Usługobiorcy]

1. Klient/Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu ze Strony internetowej oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

3. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.

4. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych, Klient/Usługobiorca jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia.

5. Klient/Usługobiorca jest zobowiązany przy korzystaniu ze Sklepu do zachowania należytej staranności, w tym do utrzymania w tajemnicy swojego indywidualnego Loginu i Hasła.

§ 5.
[Konto Klienta]

1. Użytkownik może założyć indywidualne Konto Klienta. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie lub przeglądać Stronę internetową Sklepu.

2. Założenie Konta Klienta jest równoznaczne z zawarciem przez użytkownika Internetu z Firmą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Loginem Usługobiorcy, służącym do logowania w Sklepie i identyfikacji go przez Firmę, jest podany przez niego adres e-mail.

4. W celu założenia Konta Klienta na Stronie internetowej użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:

 • wskazać czy w ramach Konta Klienta dokonywał będzie zakupów w charakterze Konsumenta czy Przedsiębiorcy;
 • podać następujące dane:
 • Konsument: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo), adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu;
 • Przedsiębiorca: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres siedziby (ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo), numer NIP, adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu;
 • ustalić Hasło;
 • potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść.

5. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w § 5 ust. 4 spowoduje zarejestrowanie się w Sklepie.

6. Umowa o świadczenie usługi – prowadzenie Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z usługi Konta Klienta, o których mowa w § 5 ust. 4 powyżej.

7. Korzystanie z usługi Konta Klienta nie podlega opłacie.

8. Usługobiorca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Usługobiorcy znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Usługobiorca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Firmy.

9. Usługobiorca po Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych, z tym zastrzeżeniem, że dane te powinny odpowiadając rzeczywistości i być aktualne.

§ 6.
[Zamówienia]

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie Zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

2. Klient może składać Zamówienie poprzez "Koszyk" znajdujący się na stronach Sklepu internetowego.

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, należy wejść na Stronę internetową, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie. Klient może dokonać zamówienia Towaru wyłącznie w jednostkach wagi podanych na Stronie internetowej przy danym Towarze. Do Towarów będących przedmiotem Zamówienia Klient może dodać Usługi towarzyszące, dostępne w Sklepie.

4. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie internetowej, określa formę płatności i wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem zamówienia Klient zobowiązany jest wykonać następujące czynności:

 • zalogować się do Konta Klienta, jeżeli Klient takie posiada;
 • jeżeli nie posiada Konta Klienta, podać poniższe dane w formularzu:
 • Konsument: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo), adres skrzynki poczty elektronicznej oraz numer telefonu;
 • Przedsiębiorca: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres siedziby (ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo), numer NIP, adres skrzynki poczty elektronicznej, numer telefonu;
 • podać cel, w jakim chce dokonać zakupu Towaru poprzez wybór jednego z celów wskazanych w formularzu;
 • potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść;
 • potwierdzić, że wie, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

5. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres skrzynki poczty elektronicznej Klienta zostanie przesłane automatyczne potwierdzenie złożenia Zamówienia (zawarcia Umowy sprzedaży) i jego warunków.

6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towaru, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§ 7.
[Podatek akcyzowy]

1. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego podlegają opodatkowaniu akcyzą. Sprzedający rozlicza podatek akcyzowy dla każdej ilości sprzedanego Produktu. Dzięki takiej formie rozliczenia akcyzy, Klient nie jest obarczony dodatkowymi formalnościami.

§ 8.
[Ceny i Płatności]

1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych oraz są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT oraz podatek akcyzowy).

2. Koszty Dostawy uzależnione są od łącznej masy całkowitego Zamówienia Klienta. Całkowity koszt Zamówienia, uwzględniający koszt Dostawy oraz podatku akcyzowego, wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

3. Sklep ma prawo promować określone formy płatności za Zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

4. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

5. Cena podana przy każdym Towarze lub Usłudze towarzyszącej jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.

6. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT według wskazania Klienta.

7. Jeżeli Klient zdecydował się na otrzymanie jedynie paragonu fiskalnego jest on mu dostarczany wraz z zamówionym Towarem.

8. Klient może wybrać następujące formy płatności:

 • gotówką – przy odbiorze osobistym,
 • za pobraniem (płatne Dostawcy),
 • przelew bankowy (przedpłata) na konto bankowe Sprzedawcy,
 • płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem płatności online.

9. W przypadku wyboru przez Klienta jako formy płatności przedpłaty, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku braku płatności we wskazanym terminie Zamówienie zostanie anulowane. Zamówienie będzie realizowane dopiero po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

10. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer Zamówienia – dokładne dane dotyczące przelewu zostaną przekazane na adres skrzynki elektronicznej Klienta po potwierdzeniu Zamówienia.

11. Jeśli Klient wybierze płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem płatności online zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia Zamówienia. Po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail.

12. Płatność za pobraniem polega na zapłacie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną gotówką należnej kwoty do rąk Dostawcy w momencie dostawy przesyłki. Dla Klienta dowodem zapłaty za Towar lub Usługę towarzyszącą jest pokwitowanie wystawione przez Dostawcę.

§ 9.
[Dostawa]

1. Zamówienie dostarczane jest do Klienta za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu Zamówienia jako adres Dostawy. Sklep realizuje Dostawy wyłącznie na rzecz Klientów zamieszkałych lub posiadających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, na adres znajdujący się na jej terytorium.

2. W dniu wysłania Zamówienia do Klienta wysyłana jest wiadomość na adres e-mail Klienta z informacją o wysyłce przedmiotu Zamówienia wraz z podaniem numeru listu przewozowego dotyczącego Zamówienia.

3. Towar zostanie dostarczony Klientowi przy  współpracy z firmą spedycyjną specjalizującą się w organizacji transportu drogowego towarów.

4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta będącego

Konsumentem z chwilą jego wydania Klientowi będącemu Konsumentem. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta będącego Konsumentem.

5. Z chwilą wydania Towarów Dostawcy na Klienta będącego Przedsiębiorcą przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarami oraz ryzyko przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia.

6. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towar bez wad. W związku z tym Klient powinien zbadać przesyłkę zawierającą Towar, doręczoną przez Dostawcę, w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.

7. Przed odebraniem Towaru od przewoźnika należy sprawdzić, czy jego opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na Towar. W przypadku, gdy opakowanie Towaru jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

8. Po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki nie dającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze. W razie stwierdzenia:

 • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 • niekompletności przesyłki,
 • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia

– Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.

9. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Klient zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.

10. Zapłata i formalności związane z rozliczeniem Zamówienia wysyłanego za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru Zamówienia i prowadzi je Dostawca.

11. Termin Dostawy Zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta przez Sprzedawcę, o ile podczas potwierdzenia Zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu Dostawy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

12. W przypadku nieobecności Klienta lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adresu Dostawy, Dostawca pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za Zamówienie, które może zostać ponownie przesłane do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki na jego koszt.

13. W razie wątpliwości co do prawdziwości danych Klienta koniecznych do dokonania dostawy Sprzedawca może skontaktować się z Klientem drogą e-mailową lub telefoniczną w celu weryfikacji tych danych.

14. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie Firmy.

§ 10.
[Warunki świadczenia Usług towarzyszących]

1. Usługi towarzyszące świadczone są na rzecz Klienta przez Dostawcę w chwili Dostawy Towaru oraz wyłącznie w przypadku adresów Dostawy położonych na terenie województwa wielkopolskiego.

2. Usługa towarzysząca wniesienia Towaru polega na jego wniesieniu przez Dostawcę we wskazane miejsce na parterze, które znajduje się maksymalnie 100 metrów od środka transportu, przy pomocy którego Dostawa jest realizowana. Za wniesienie Towaru dalej niż 100 metrów od środka transportu, przy pomocy którego Dostawa jest realizowana lub na wyższe piętro niż parter, Sklep doliczy dodatkową opłatę w wysokości 10,00 zł brutto od każdej tony dostarczonego towaru. Cena Usługi towarzyszącej wniesienia Towaru obejmuje 1 tonę Towaru.

3. Usługa towarzysząca odbioru popiołu polega na odbiorze przez Dostawcę popiołu powstałego podczas spalania węgla, o ile jest on spakowany w zamknięte worki foliowe i przygotowany do wyniesienia z poziomu parteru, maksymalnie 100 metrów od środka transportu, przy pomocy którego Dostawa jest realizowana. Za odebranie popiołu z miejsca znajdującego się dalej niż wspomniane 100 metrów od środka transportu, przy pomocy którego Dostawa jest realizowana lub wyżej albo niżej niż parter, Sklep doliczy dodatkową opłatę w równowartości ceny pojedynczej Usługi towarzyszącej odbioru popiołu. Usługa towarzysząca odbioru popiołu obejmuje wyniesienie maksymalnie 10 worków o łącznej pojemności 120 l. Odbiór kolejnych od 1 do 10 worków popiołu stanowi osobną Usługę towarzyszącą, za którą Sklep naliczy dodatkową opłatę w wysokości ceny Usługi towarzyszącej odbioru popiołu.

4. Usługa towarzysząca odbioru zużytych worków polega na odebraniu od Klienta worków, w których Towar został mu uprzednio dostarczony.

§ 11.
[Prawo odstąpienia od umowy]

Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy:

I. o świadczenie usług drogą elektroniczną:

1.   Z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt 3 niniejszego rozdziału Regulaminu, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  W takim wypadku Usługobiorca składa Firmie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres siedziby Firmy (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: dragon-wegiel@gmail.com, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

2.   Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się wzorem do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie jest obowiązkowe. Wzór odstąpienia od Umowy zawiera także załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

3.   Na podstawie art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z uwagi na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem 14 dni (czternastu) do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Usługobiorcy przez Firmę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

II. sprzedaży:

4. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst pierwotny: Dz. U. 2014 r., poz. 827) Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 od dnia dostarczenia przedmiotu Zamówienia Konsumentowi, bez podania przyczyny odstąpienia oraz ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy. Jeżeli Umowa sprzedaży dotyczy sprzedaży wielu Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin 14 – dniowy do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rozpoczyna swój bieg od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

5. W takim wypadku Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w formie pisemnej na adres siedziby Sklepu (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: dragon-wegiel@gmail.com , przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się wzorem do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży nie jest obowiązkowe. Wzór odstąpienia od umowy zawiera także załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) .

7. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.

8. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku zwrotu Towaru w stanie zmienionym, gdy zmiana nie była konieczna w granicach zwykłego zarządu, Sklep może żądać odszkodowania.

10. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz z oświadczeniem o odstąpieniu albo niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.

11. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsumentowi zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności, w tym poniesione przez Konsumenta koszty Dostawy, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej.

Zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który jednak nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnymi dodatkowymi opłatami.

12. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania Towaru nie podlega zwrotowi.

13. Jeżeli przy dokonywaniu Zamówienia Konsument wybrał inny sposób dostarczenia Towaru niż najtańszy zwykły oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w zakresie przewyższającym wartość najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep.

14. Właściciel Sklepu informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w przypadku zawarcia umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej.

§ 12.
[Reklamacja Towaru]

1. Klient będący Konsumentem ma prawo do reklamacji Towaru lub Towarów wchodzących w skład Zamówienia.

2. Jeżeli otrzymany Towar jest wadliwy, Konsument może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi wady rzeczy sprzedanej. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Towaru z umową.

3. Klient dokonuje reklamacji, wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danego Towaru. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta, daty zgłoszenia, numeru dowodu sprzedaży, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.

4. Reklamacje należy kierować:

 • pisemnie na adres: Dominik Błaszczyk, ul. Brzozowa 12, 61-429 Poznań; lub
 • pocztą elektroniczną na adres: dragon-wegiel@gmail.com ; lub
 • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

5. Uprawnienia Klienta będącego Konsumentem regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz odnośne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, które znajdują w niniejszym Regulaminie zastosowanie.

6. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może:

 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży,

chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady.

7. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

8. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę:

 • usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
 • zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady

chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta strony zwrócą sobie nawzajem dokonane świadczenia zgodnie z postanowieniami § 9. Regulaminu.

10. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest przygotować towar do zwrotu, w sposób umożliwjający odbiór transportem zewnętrznym. (W taki sposób, w jaki towar został dostarczony.)

11. Sklep zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od daty jej złożenia. Wszelkie informacje dot. postępowania reklamacyjnego Sprzedawcy będzie przekazywał Konsumentowi na dane adresowe i kontaktowe podane przez Konsumenta dla Konta lub w zgłoszeniu reklamacyjnym.

12. Koszty wymiany lub naprawy Towarów, w przypadku pierwszego zgłoszenia reklamacyjnego ponosi Sprzedawca. W przypadku każdego kolejnego zgłoszenia koszt zwrotu towaru ponosi Klient.

13. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się rękojmię Sprzedawcy za wady Towarów.

§ 13.
[Inne metody rozpatrywania sporów]

Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14.
[Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną i zgłaszanie nadużyć]

1. Usługobiorcy przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Sklepu lub pocztą elektroniczną na adres dragon-wegiel@gmail.com.

3. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane na Stronie internetowej przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.

4. Reklamacje/zgłoszenia nadużycia będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres Sklepu, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.

5. Usługobiorca zgłaszający reklamację lub osoba zgłaszająca nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia.

§ 15.
[Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Usługobiorca, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Klienta Właścicielowi Sklepu, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

3. Właściciel Sklepu, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym Usługobiorcę na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

4. Właściciel Sklepu ma prawo odstąpić od świadczenia usług w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 16.
[Odpowiedzialność Firmy]

W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami lub świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów niebędących Konsumentami Firma ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem. Jednocześnie odpowiedzialność Firmy jest ograniczona kwotowo do wysokości zapłaconej ceny Towarów oraz kosztów Dostawy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą, tylko za bezpośrednie szkody i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą.

§ 17.
[Prawa autorskie]

1. Niniejszy Sklep jest własnością Sprzedawcy. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na tej stronie, są własnością Sprzedawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Sprzedawcę wynikają z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte na Stronie internetowej materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Sprzedawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.

3. Użytkownicy Strony internetowej, Klienci ani Usługobiorcy nie mają prawa bez uprzedniej wyraźnej zgody Firmy korzystać z materiałów i utworów zamieszczanych na Stronie internetowej pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Firmy oraz wobec autorów poszczególnych utworów.

4. Przystępując do korzystania ze Sklepu Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

§ 18.
[Zmiany Regulaminu]

1. Firma zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Sklepu, wprowadzenia nowych usług w Sklepie, lepszego zabezpieczenia interesów Klientów/Usługobiorców, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Klientów/Usługobiorców.

2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Klienta/Usługobiorcę praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.

3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne dla Klientów/Usługobiorców.

4. O zmianie Regulaminu Firma zawiadomi Usługobiorców posiadających Konto Klienta, przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy skrzynki poczty elektronicznej co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian. Firma umieści na stronie internetowej Sklepu informacje o zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian.

5. Jeżeli Klient/Usługobiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Firmę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu.

6. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz spowoduje usunięcie Konta Klienta.

7. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Sklepu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Sklepu, dodanie nowych funkcjonalności itp., o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 19.
[Postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Firmę z Klientami Umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Wszelkie spory między Firmą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Firmy.

4. Wszelkie spory między Firmą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.

5. W przypadku posługiwania się przez Klientów/Usługobiorców niebędących Konsumentami wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych.

6. Na wypadek gdyby Klient/Usługobiorca posługiwał się wzorcem umownym (Regulamin zakupów, Ogólne warunki zakupów itp.), którego zastosowania w całości lub w części nie dałoby się wyłączyć, zgodnie z ust. 5 powyżej, a który w jakiejkolwiek części miałby wyłączać lub ograniczać zastosowanie niniejszego Regulaminu, uznaje się, że taki Klient/Usługobiorca nie ma prawa do dokonywania Zamówień za pośrednictwem Sklepu, a wszelkie ewentualne dokonane Zamówienia nie podlegają wykonaniu, a w razie wykonania, pełne koszty realizacji Zamówienia oraz jego zwrotu do Sprzedawcy podlegają zwrotowi na rzecz Sprzedawcy.

7. Wszelkie organizowane przez Firmę promocje będę regulowane odrębnymi regulaminami promocji.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 wrzesnia 2015 r.

Załączniki do regulaminu:

1. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
2. Wzór oświadczenia odstąpienia od Umowy sprzedaży